Sídlo společnosti - povinnosti

Zákony ukládají podnikatelům tyto základní povinnosti spojené se sídlem společnosti:

 • označení sídla společnosti názvem a identifikačním číslem společnosti,
 • zajištění přebírání písemností zaslaných na adresu sídla společnosti,
 • zajištění kontaktu s veřejností a státními úřady v sídle společnosti.

Další zákonné povinnosti spojené se sídlem společnosti:

 • uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách a webových stránkách, mimo jiné, i údaj o sídle společnosti,
 • prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám, v nichž je umístěno sídlo společnosti,
 • při změně sídla společnosti:
  • podat návrh na zápis změny bez zbytečného odkladu,
  • hlásit změnu sídla společnosti Živnostenskému, pokud již nebyla zapsána do obchodního rejstříku,
  • oznámit změnu Finančnímu úřadu do 15 dnů,
  • má-li společnost zaměstnance, musí oznámit změnu rovněž správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám do 8 dnů

Sankce za neplnění povinností - až zrušení společnosti

Neplní-li sídlo, resp. společnost výše uvedené požadavky, mohou úřady společnost sankcionovat, případně může soud rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci.

Sídlo společnosti v bytě? Ano, ale s rizikem

Sídlo společnosti může být umístěno v bytě, je-li to slučitelné s povahou a rozsahem její činnosti. V praxi obchodní rejstříky tolerují sídlo společnosti v bytě, nicméně soudní úředníci mohou kdykoliv přistoupit ke striktním výkladům tohoto ustanovení, které toto dovolují pouze ve výjimečných případech. Dále daň z nemovitostí může být až 15x vyšší, pokud je na převažující části podlahové plochy provozována podnikatelská činnost.

Template courtesy of Designs By Darren.

Valid XHTML 1.0 Strict · Valid CSS

NAVRCHOLU.cz